Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Makalenin Genel Biçimine İlişkin Özellikler

Yazı Tipi:

 • Çalışmanın metin kısmı 10 punto olmalıdır.
 • Book Antiqua yazı tipi ile yazılmalıdır.
 • Tablo, şekil ve eklerin özellikleri için ilgili kısma bakınız.
 • Makalenin tamamı siyah renkte olmalıdır.

Sayfa Yapısı:

 • Kâğıt boyutu A4 olmalıdır.
 • Sayfa düzeninde kenar boşluklar her taraftan (sağ-sol-üst-alt) 2,5 cm olmalıdır.
 • İki yana yaslı ve sayfa sonunda tire olmadan yazılmalıdır.
 • Yazılar tek sütuna hazırlanmalıdır.

Paragraf Yapısı ve Satır Aralıkları:

 • Paragraf ve başlıkların girintisi, satır başından 1 cm içerde olmalıdır.
 • “Satır aralığı” seçeneğinde “Aralık” kısmında önce ve sonra için 6 nk seçilmelidir.

Makalenin Bölümlerine İlişkin Özellikler

Başlık:

 • Başlık 16 punto ve koyu (bold) renkte olmalıdır.
 • Book Antiqua yazı tipi ile yazılmalıdır.
 • Çalışma bir tez, kongre, seminer vb. şeklinde daha önce sunulmuş ise, başlığın sonuna dipnot olacak şekilde * işareti konularak, nerede sunulduğu açıklanmalıdır.
 • Başlık çok kısa veya çok uzun olmamalıdır. Bağımlı ve bağımsız değişkenleri kapsayıcı olmalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce başlığın kelimelerinin ilk harfleri ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Türkçe başlık en üstte, İngilizce başlık ise Abstractın üstünde verilmelidir.

Yazar/Yazarlar:

 • Yazar ismi/isimleri unvansız olarak ve başlığın altına ortalanarak yazılmalıdır.
 • Yazarın/yazarların unvanı, çalıştıkları kurumların adresi ve elektronik postaları isimlerinin altına dipnot olarak verilmelidir.
 • Birden çok yazar olduğunda * işareti artırılarak kullanılmalıdır.

Özet:

 • Özet 200-250 kelime arasında olmalıdır.
 • Özette kaynak veya atıf gösterilmemelidir.
 • Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi, örneklem/denek/çalışma grubu, kullanılan araç/araçlar, önemli bulgular, önemli sonuçlardan birer paragraf olarak bahsedilmelidir.

Anahtar Kelimeler:

 • 3-7 kelime arasında olmalıdır.
 • İlk harfler büyük yazılmalıdır.

Abstract ve Keywords:

 • Türkçe Özet ve Anahtar Kelimelerin İngilizceye çevrilmiş hali verilmelidir.

Ana Metine İlişkin Özellikler

Nicel ve nitel çalışmalar için ortak olan bölümler şunlar olmalıdır:

 • Giriş
 • Yöntem
  • Evren/Örneklem/Denekler/Çalışma Grubu
  • Veri Toplama Araçları
  • İşlem Basamakları
  • Verilerin Analizi
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Öneriler

Derleme veya kuramsal bir çalışmada temel problem ayrıntılı olarak açıklanmalı ve ilgili literatürün analizi detaylı bir şekilde yapılmalıdır.

Kaynaklar

 • Metin içinde ve Kaynaklar kısmında Amerikan Psikologlar Birliği’nin (American Psychological Association-APA) hazırladığı yazım kuralları geçerlidir.
 • APA’nın 6. baskısındaki yazım kuralları kullanılmalıdır.

Tablo, Şekil ve Eklerle İlgili Özellikler

Tablo ve Şekiller:

 • Tablo ve şekiller metin içinde, ilgili kısımda bulunmalı; metin sonunda sunulmamalıdır.
 • Tablo ve şekillerde, yazarın isteği ile yazı büyüklüğü 8-10 punto arasında olabilir.
 • Yazı tipi Book Antiqua olmalıdır.
 • Tablo ve şekillerin olduğu kısımlar seçilerek, “Satır aralığı” sekmesinde “Aralık” kısmı önce ve sonra için 6 nk seçilmelidir.
 • Tablo ve şekillerde satır aralığı 1 satır olmalıdır.
 • Tablo ve şekiller sola dayalı olarak sunulmalıdır.
 • Tablo ve şekillerde “metin kaydırma” seçeneği devre dışı bırakılmalıdır.

Ekler:

 • Ek kısmı kaynaklardan sonra verilmelidir.
 • Birden çok ek olduğunda her bir ek ayrı bir sayfada verilmelidir.

Geniş İngilizce Özet:

 • 2018 yılında yayımlanacak makaleler için en az 600 kelimeden oluşan geniş özet istenecektir.

Diğer

 • Metin içindeki p değerlerinin gösteriminde italik yazı tipi kullanılmalıdır.
 • Metin içinde ve tablolardaki sayılarda, kesirli sayı olduğunda, virgülden sonra iki basamak olmalıdır.
 • Sayfa numaraları, sayfa altında ve ortalı olarak Book Antiqua 10 punto olarak verilmelidir.
 • Madde numaralandırmada ilk olarak rakamlar kullanılmalı (Ör. 1., 2., 3.) daha sonra Romen rakamları (Ör. I., II., III., IV.) tercih edilmelidir. İki düzeyde fazla numaralandırma yapılmamalıdır.
 • Doğrudan alıntıların tamamı sol kenardan 1 cm girintili olarak ve 9 punto ile yazılmalıdır. İtalik gösterim yapılmamalıdır.

Başlık İsimleri

 • Bütün başlıklardaki kelimelerin “İlk Harfleri” büyük yazılmalıdır.
 • Tablo ve Şekillerde “Tablo” ve “Şekil” ifadelerinin kendisi düz, tablo ve şeklin açıklaması ise italik olarak yazılmalıdır. (Ör. Tablo 1. Öntest ve Sontest Verilerine İlişkin Betimleyici İstatistik Sonuçları).
 • Çalışmanın ana başlıkları (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler, Kaynaklar, Ekler), 1 cm paragraf girintisi yapılarak, büyük harflerle ve koyu renkte verilmelidir.
 • İkinci düzey başlıklar, sola dayalı olarak, 1 cm paragraf başı yapılarak ve koyu renkte verilmelidir. Bu başlıklardan sonra yazı yazılmamalı, iki nokta üst üste konulmamalı ve açıklamaya alt satırdan devam edilmelidir. (Ör. Veri Toplama Araçları)
 • Üçüncü düzey başlıklar, koyu olarak ve satır başından itibaren yazılmalıdır. Bu başlıktan sonra iki nokta üst üste konulmalı ve satırda açıklamaya devam edilmelidir. (Ör. Tutum Ölçeği: Bu ölçme aracı ….)

Kaynak Gösterimi

Metin İçinde:

 • Türkçe metinlerde & işareti yerine “ve” kelimesi kullanılmalıdır.
 • İngilizce metinlerde “and” kelimesi veya “&” sembolü kullanılabilir.
 • Cümle içinde tek ve iki yazarlı alıntılar için “soyadı… (tarih)” gösterimi olmalıdır. Ör. “Çetin (2013)’e göre …..”, “Kara ve Akpınar (1997)’ın açıkladığı gibi ….”.
 • Cümle içinde üç-altı arasında yazar varsa şu şekilde gösterim olmalıdır: Turan, Yılmaz, Güneş, Öztürk, Coşkun ve Dere (2010)’ye göre. Sonraki gösterimlerde “Turan ve arkadaşları (2010)’na göre …” şeklinde olmalıdır.
 • Cümle içinde yedi ve daha fazla yazar varsa, bütün gösterimler şu şekilde olmalıdır: Gül, Yıldız, Yangın, Yalçın, Şahin, Altun ve arkadaşları (2014)’nın açıklamaları ….. .
 • Kısaltmalarda, ilk defa yapıldığında ilk geçtiği yerde açık isim yazılmalı, kısaltması bu açık ismin yanına parantez içinde verilmelidir. Daha sonraki kullanımlarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Ör. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2013).

Kaynaklarda

 • Kaynaklar harf sırasına göre verilmelidir. Aynı yazarın/yazarların aynı yıl için birden çok eseri varsa tarihin yanına a, b, c harfleri konulmalıdır (Metin içinde de aynı gösterim yapılmalıdır). Örnek:
  • Küçük, G. (2009a). ….
  • Küçük, G. (2009b). ….
 • Gösterimde “paragraf” sekmesinde “girinti” kısmındaki “özel” butonundan “asılı” seçeneği için “değer” 1 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Tek yazarlı kitap ve makale isimlerinde (özel isimler hariç) sadece ilk harf büyük diğerlerinin tamamı küçük ve italik yazılır. Örnek:

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovation (5th ed.). New York: Free Press.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.

 • Kitap ve makalelerde altı yazara kadar tüm yazarların soyad ve adlarının baş harfi yazılır. Örnek:

Hair, J.F., Anderson, R.E, Tatham, R., & Black, W.C. (1998). Multivariatr data analysis with readings (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall International.

 • Altı yazardan fazla ise, altı yazarın tamamının soyadı ve adının baş harfi yazılır, daha sonraki yazarlar için Türkçe ise “ve diğerleri”, İngilizce ise “et al.” ifadesi kullanılır. Örnek:

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lonchhead, M., Craig, K., Petrrson, R., et.al. (1967). Nerve cells and insect behaviour. Cambridge: Harvard University Press.

 • Editörlü kitap şu şekilde gösterilmelidir:

Brown, M.W., & Cudeck, R. (1993). Altrrnative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen ve J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Newbury Park, CA: Sage Publishing.

 • Tez ve bildiri (kongre, sempozyum, çalıştay vb.) eserleri şu şekilde gösterilir:

Yaman, S. (2003). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tekin, S., ve Ayas. A. (2002). Kimya öğretmenlerinin profesyonel gelişim süreçleri ve hizmet içi eğitime bakış açıları. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 • İnternet bilgileri şu şekilde gösterilmelidir:

Türkçe

Işık, A. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. XX.XX.XXXX tarihinde http://www.aaaaaaaa.com adresinden alınmıştır.

İngilizce

Rogers, B., & Miller, T. G. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. Retrieved February 22, 2014, from http://www.aaaaaaaa.com

NOT: Diğer yazım kuralları için APA (The American Psychological Association) yazım kılavuzunun 6. baskısındaki uygulamalar dikkate alınmalıdır.

 


Makale Gönder