HANDİCAPPED PERSON WHO NEED SPECİAL EDUCATİON AND MUSİC EDUCATİON

Yakup Alper VARIŞ,  Melike Mehpare HEKİM, 

1. Abramo, J. M. (2015). Gifted students with disabilities: “Twice Exceptionality” in the music classroom. Music Educators Journal, 101, 4, 62-69.

2. Akçamete, G. (2012). Özel eğitim. (4. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.

3. Akpınar, H. (2012). Görme Engellilerde Braille İşaret Sistemi ve Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

4. Artan, İ. (2001). Engelli çocukların eğitiminde etkili bir teknik: Müzik. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 2, .43-55.

5. Artan, İ. (2015). Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Müzik ve Dans Eğitimi. Baykoç Dönmez, N. (Ed.), Özel eğitim. (3. Baskı). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

6. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği (2006). (12.03.2016) tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26244_1.html adresinden alınmıştır.

7. Barnes, T. (2015). Science Shows How Blind Musicians' Brains Are Actually Different from Sighted Ones (Çev. Evirgen, M.) 10.03.2016 tarihinde http://mic.com/articles/111362/science-shows-how-the-brains-of-blind-musicians-actually-change#.uthfFXQNF adresinden alınmıştır.

8. Baydağ, C. (2013). Görme Engelli Bireylerin Sosyalleşme Sürecinde Verilen Müzik Eğitiminin Müzikal Motivasyon Müziksel İlgi ve Müzik Yaşantılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

9. Baykoç Dönmez, N. (2015). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim (3. Baskı.) Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

10. Batu, S. & Kırcaali İftar, G. (2011). Kaynaştırma (6. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık

11. Burnard, vd. (2008). Inclusive Pedagogies in Music Education: A Comparative Study of Music Teachers’ Perspectives from Four Countries. International Journal of Music Education, 26, (2), 109-126.

12. Cansöz, F. (2013). Keman Eğitiminin Özel Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklarda Davranış Sorunlarına Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

13. Ceylan, F. (2012). Okul Öncesi Dönem İşitme Engellilerde Müzik Eğitimi ile Çocukların Gelişim Özellikleri Üzerine Terapötik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

14. Çağlar, S. (2009). Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devlet Yükümlülükleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.

15. Çakır, D. (2011). Türkiye’deki İlköğretim Düzeyindeki Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İçin Müzik Eğitiminin Durumu ve Öğretim Programı Model Önerisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

16. Çuhadar, H. C. (2006). Müziksel zeka. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

17. Demirel, Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme (19. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

18. Diken, İ. H. (2011). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

19. Engelliler Hakkında Kanun, 2005, Resmi Gazete, Sayı: 25868, Tertip: 5 Cilt: 44,  03.02.2016 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5378.pdf adresinden alınmıştır.

20. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınları Hakkında Yönetmelik (2014). Resmi Gazete, Sayı:28906, 08.03.2016 tarihinde  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140207-23.htm adresinden alınmıştır.

21. Eren, B. (2012). Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, (2), 14-45.

22. Eren, B., Deniz, J. & Düzkantar, A. (2013). Orff Yaklaşımına Göre Hazırlanan Müzik Etkinlikleri İçinde İpucunun Giderek Azaltılması Yöntemi ile Yapılan Gömülü Öğretimin Otistik Çocuklara Kavram Öğretmedeki Etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, (3), 1863-1887.

23. Genç, Y. ve Çat, G. (2013). Engellilerin İstihdamı ve Sosyal İçerme İlişkisi. Akademik İncelemeler Dergisi, 8, (1), 363-393.

24. Günay, E. & Özdemir, M A. (2003). Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

25. Güven, E. (2011). Müzik Dersleri ve Kaynaştırma Uygulaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19, (3), 709-718.

26. Güven, E. & Çevik, D. B. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Balıkesir Üniversitesi Örneği. II. Uluslararası Eğitimde Yeni Trendler Konferansı, 27-29 Nisan, Antalya.

27. Güven, E. & Tufan, E. (2010). Kaynaştırma Sınıflarında İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Müzik Dersleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 2, 557-573.

28. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012). Resmi Gazete Sayı:28261, No. 6287. 15.03.2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm adresinden alınmıştır.

29. İlyasoğlu, E. (2003). Zaman İçinde Müzik (7. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

30. İnce, Ş. (2010). O, Türkiye’nin Tek Görme Engelli Müzik Öğretmeni. 15.03.2016 tarihinde http://www.yeniasir.com.tr/sarmasik/2010/05/13/o_turkiyenin_tek_gorme_engelli_muzik_ogretmeni adresinden alınmıştır.

31. Jocobsen, S. & Langan, D. (2009). A Music Therapy Assessment Tool for Special Education: Incorporating Education Outcomes. Australian Journal of Music Therapy, 20, 78-98.

32. Kıvrak, İ. (2003). Özel Eğitimde Müzik Öğretmeni Sorunu. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim, Malatya.

33. Kim, J., Wigram, T. & Gold, C. (2008). The Effects of Improvisational Music Therapy on Joint Attention Behaviors in Autistic Children: A Randomized Controlled Study. Journal of Autism Development Disorders. 38, (9), 1758-66.

34. Malkoç, T. & Ceylan, F. (2013). Okul Öncesi Dönem İşitme Engellilerde Müzik Eğitimi İle Çocukların Gelişim Özellikleri Üzerine Terapötik Bir Çalışma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2, (1), 117-126.

35. Maloy, M. & Peterson, R. (2014). A Meta-Analysis of the Effectiveness of Music İnterventions for Children and Adolescents With Attention-Deficit/Hyperativity Disorder. Amreican Psychological Association 24, (4), 328-339.

36. Martinez-Castilla, P. & Sotillo, M. (2014). Pitch Processing in Children With Williams Syndrome: Relationships Between Music and Prosody Skills. Brain Science, 4, (2), 376-395.

37. MEB (2000). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. 14.01.2016 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/66.html adresinden alınmıştır.

38. MEB (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete Sayı:26184. 04.02.2016 tarihinde http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_son.pdf adresinden alınmıştır.

39. MEB (2007). Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. 5580 Resmi Gazete Sayı: 26434 Tertip:5 Cilt: 46. 12.03.2016 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ozelogretimkanun_1/ozelogrkanun_1.html adresinden alınmıştır.

40. MEB (2001). Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. 09.03.2016 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html adresinden alınmıştır.

41. Mimaroğlu, İ. (1999). Müzik Tarihi (6. Basım). İstanbul: Varlık Yayınları.

42. Nacakcı, Z. & Kurtuldu, K. M. (2011). Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.

43. Orhan, S. & Genç, K.G. (2015). Engellilere Yönelik Ülkemizdeki Özel Eğitim Hizmet Uygulamaları ve Örnek Ülke Karşılaştırması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 15, (35), 2, 115-146.

44. Önal, O. (2010). Otistik Çocuklarda Müzik Eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

45. Öner, K. A. (2006). Müziğin Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Duyarlılıklarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

46. Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, (1997). Kanun No: 573 Resmi Gazete: 23011. 12.03.2016 tarihinde  http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf adresinden alınmıştır.

47. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, (1983). 13.03.2016 tarihinde http://www.kanunum.com/files/2916-1.pdf adresinden alınmıştır.

48. Özgür, İ. (2011). İlköğretimde kaynaştırma. Adana: Karahan Kitabevi.

49. Özgür, İ. (2013). Özel eğitim (4. Baskı). Adana: Karahan Kitabevi.

50. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (2013). 03.03.2016tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330-4.htm adresinden alınmıştır.

51. Özyürek, M. (2012). Bedensel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi. Akçamete, G. (Ed.), Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (4. Baskı).  Ankara: Kök Yayıncılık, 368.

52. Öztürk, M. A. (2012). Türkiye’de Üstün Zekâlı Eğitimiyle İlgili Pratik Öneriler. Eğitimde Politika Analizi Dergisi. 1, (2), 72-84.

53. Pirgon, Y. & Babacan, E. (2013). Görme Engelli Öğrencilerin Piyano Eğitimi Üzerine Durum Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 191-206.

54. Sarı, H. & Bozgeyikli, H. (2003). Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 183-204.

55. Say, A. (2002a). Müziğin kitabı. (2. Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

56. Say, A. (2002b). Müzik sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 302-361.

57. Selanik, C. (1996). Müzik sanatının tarihsel serüveni. Ankara: Doruk Yayıncılık.

58. Stephenson, J. (2006). Music Therapy and the Education of Students with Severe Disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities. 41, (3), 290-299.

59. Şahin, S. & Işıtan, S. (2010). Özel gereksinimli çocuklar ve müzik. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35, 373, 5-12.

60. Şendurur, Y. & Barış, D. A. (2002). Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı.  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22, (1), 165-174.

61. Tunçdemir,  İ. (1996), Çoksesli Müzik Alanındaki Kadın Devlet Sanatçılarımız. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

62. Tunçdemir, İ. (2004). Çoksesli Müzikte Üstün Bir Yetenek: Fazıl Say. 1. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 23-25 Eylül, İstanbul.

63. Turan, D. (2006). Özel Eğitimde Müzikten Yararlanmada Karşılaşılan Sorunlarla İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

64. T.C.D.B. Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Türkiye. (2016). 11.03.2016 tarihinde http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-teskilati-ve-turkiye.tr.mfa adresinden alınmıştır.

65. T.C.D.B. Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Türkiye. (2016).  07.02.2016 tarihinde http://www.mfa.gov.tr/insan-haklari_.tr.mfa adresinden alınmıştır.

66. Türk Dil Kurumu (TDK), (1998). Türkçe Sözlük, (9. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

67. Türk Dil Kurumu (TDK), (1997). Okul sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

68. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası., (1982)., 02.02.2016 tarihinde http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm adresinden alınmıştır.

69. Uçan, A. (2001). Ülkemizde müzik öğretimine genel bir bakış. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. 116-123.

70. Uçaner, B. & Öztürk, B. (2009). Türkiye’de ve Dünyada Müzikle Tedavi Uygulamaları, 1. Uluslararası Eğitim Araştırma Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale.

71. Whipple, J. & VanWeelden, K. (2012). Educational Supports for Students With Special Needs: Preservice Music Educators’ Perceptions. Applications of Research in Music Education. 30, (2), 32-45.

72. Yayla, A. A. & Yayla, F. (2009). Müziksel Algılama Ölçeği. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

73. Yıldız, G. (2002). İlköğretimde müzik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

74. Yılma, G. & Uçan, B. (2014). Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Müzik Aletlerinin Görsel Destekli Algılanabilirliği Üzerine Bir Çalışma: İstanbul Sancaktepe örneği. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication- TOJDAC, 4, (1). 10-15.

75. Yılmaz, F. E., Topaloğlu, G. & Akyüzlüer, M. (2014). Grupla Yapılan Müzik Etkinliğinin Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin Betimlenmesi. Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, (1), 252-276.

76. YÖK (2007) Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. 12.01.2016 tarihinde https://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M+FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME+L%C4%B0SANS+PROGRAMLARI.pdf/054dfc9e-a753-42e6-a8ad-674180d6e382 adresinden alınmıştır.

77. YÖK (2010). Yükseköğretim kurumları özürlüler danışma ve koordinasyon yönetmeliği. 10.02.2016 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18014Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder