HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 1

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ

Orhan KARAMUSTAFAOĞLU,  Şenay ŞEKER,  Hatice ŞAHİN,  Zeynep DENİZLİ, 

Bu çalışmada, gelişimci araştırma yaklaşımı kapsamında enlemesine araştırma yöntemi kullanılarak öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stilleri farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çorum İsmail Kakaç Ortaokulu, İstanbul Malazgirt Ortaokulu, Tokat Gazi Osman Paşa Ortaokulu 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla “Grasha-Riechmann Öğrenme Stilleri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t testi ve ki-kare    kullanılmıştır. Verilerden öğrencilerin en fazla %29,8 oranla İşbirlikçi ve %27,6 oranla bağımlı öğrenme stiline sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin öğrenme stilleri ile anne eğitimi, baba eğitimi ve dershaneye gitme gitmeme durumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Ama öğrencilerin öğrenme stilleri ile sınıf seviyesi, yaşanılan şehir, cinsiyet ve akademik başarı arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime: Öğrenme Stili,  Ortaokul Öğrencileri,  Cinsiyet

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder