HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 2

STAJ YÖNETİM SİSTEMİNİN (ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI) GELİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLEN SİSTEME YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Agâh Tuğrul KORUCU, 

Eğitim fakülteleri öğrencileri öğretmenlik uygulaması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı farklı düzeylerdeki okullarda öğretmenlik deneyimi kazanmaya çalışmaktadırlar. Ancak mevcut durumda aynı bölümdeki öğrenciler bile farklı farklı okullarda öğretmenlik deneyimi kazanmaya çalışmaktadırlar ve birbirleri ile bilgi paylaşımları son derece sınırlıdır. Ayrıca öğrencilerin öğretim elemanları ile de gerekli düzeyde paylaşımlar yapmadıkları gözlenmektedir. Bu durumun olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan bu çalışma kapsamında çevrimiçi bir sistem geliştirilerek bu dezavantajlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının geliştirilen staj yönetim sistemine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma modeli benimsenmiş olup, öğretmen adaylarının geliştirilen sisteme yönelik görüşleri ile sistemin avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi BÖTE Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 50 bilgisayar öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmacının geliştirdiği yarı yapılandırılmış formdaki bulunan açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik analizi ile analiz edilmiş ve araştırma bulguları ortaya çıkarılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının Staj Yönetim Sisteminden memnun kaldıkları ortam-öğretim elemanı ve arkadaş etkileşimlerinin süreçte kendilerine çok önemli katkı sağladığını ve anında geri bildirim almak ve diğer ihtiyacı olanlara sistem üzerinden anında yardımcı olmanın uygulama sürecinde çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmen adayları bu tür sistemlerin sürece entegrasyonunun sağlanmasına yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelime: Staj yönetimi sistemi,   Öğretmenlik uygulaması,   Bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu,   Öğretmen adayı

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder