HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL BAĞLANTILAR ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Melek KÖRÜKCÜ,  Mehmet ŞAHİNGÖZ, 

Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanı’na yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre tespit etmektir. Tarama modelinde olan araştırmanın nicel örneklemini maksimum çeşitliliği sağlayan 894 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler üzerinde; frekans ve yüzdeler, aritmetik ortalama, t testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılarak analiz yapılmıştır. Araştırma sonunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının; insan hakları, sosyal adalet, eşitlik, dünyanın ortak yaşam olduğu algısı, yeryüzü kaynaklarının verimli kullanılması konularının Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda daha fazla yer alması yönünde bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: Küresel eğitim,   Küreselleşme,   Küresel bağlantılar öğrenme alanı

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder