HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 3

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BİR YÖNTEM OLARAK YARATICI DRAMANIN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 

Tuğba TAŞKIN,  Selma MOĞOL, 

Bu çalışmanın amacı, Fizik öğretmen adaylarının Fizik dersinde yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak planlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 21 öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmış ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, çalışmadan sonra öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik bakış açılarının olumlu yönde değişiklik gösterdiği görülmüştür. Bunun yanı sıra, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun fizik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılabileceğini düşündükleri ve kendi meslek hayatlarında kullanmak istedikleri görülmüştür. Yaratıcı drama yönteminin en önemli faydasının, fizik konuları ile günlük yaşam arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırması olduğunu belirtmişlerdir. Yaratıcı drama yöntemini kullanırken en fazla dersi planlama ve sınıf hâkimiyeti konularında zorlanacaklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelime: Drama,   Öğretmen adayları,   Fizik eğitimi 

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder