HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 1

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME SÜRECİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasan Şahin KIZILCIK,  Mustafa TAN, 

Bu araştırmanın amacı, ısı ve sıcaklık ünitesiyle ilgili olarak öğretmen adaylarıyla uygulanan bir Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sürecinin kendileri tarafından nasıl değerlendirildiğini incelemektir. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, amaçlı örneklem yöntemiyle gönüllü olarak seçilen üniversite ikinci sınıf öğrencisi 13 fizik öğretmen adayına PDÖ senaryosu verilmiş ve senaryoyu Likert tipi bir anket ve açık uçlu bir soru ile değerlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra senaryo etrafında 5 hafta boyunca PDÖ oturumları yapılmıştır. Süreç boyunca öğretmen adayları ile görüşmeler yapılmıştır. Süreç sonunda öğretmen adaylarından Likert tipi bir anket ve açık uçlu bir soruyla sürecin değerlendirilmesi istenmiştir. Nicel maddeler, açık uçlu sorular ve görüşmeler betimsel analiz yoluyla nitel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; öğretmen adaylarında; PDÖ etkinliğinin kendilerinin özgüven, motivasyon, çalışma ve iletişim becerilerinde artış olduğunu göstermektedir. Öğretmen adayları başka ünitelerde de PDÖ yaklaşımının kullanılmasında istekli olmuşlardır. Ayrıca, senaryo ve PDÖ süreciyle ilgili görüşler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak tutuma etkisinde PDÖ sürecinin unsurları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelime: Probleme dayalı öğrenme,  Öğretmen yetiştirme ,  Tutum

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder