HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 1

ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÖZ-ALGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Nagihan EVCİ,  Faruk AYLAR, 

Bu çalışmada amaç, öğretmenlerin tükenmişlik nedenlerine yönelik öz algı düzeylerini belirleyecek bir ölçeğin geliştirilmesi olarak ifade edilebilir. Araştırmacılar tarafından yapılan alanyazın taraması ve öğretmen görüşmeleri sonucunda 45 maddelik bir deneme formu oluşturulmuştur. Uzman görüşlerinin uyarıları dâhilinde ölçek; 1’i kontrol maddesi olmak üzere toplam 53 madde olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu olarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde Türkiye geneli ortaokullarda görev yapan 400 öğretmene ölçek formu ulaştırılmıştır. Bu öğretmenlerden 354’ü gönüllü olarak çalışmaya dönüt vermiştir. Katılımcıların işaretlediği 354 ölçekten 33 tanesi çalışma içerisinden çıkarılmış ve doğru olarak doldurulduğu kabul edilen 321 ölçek formu analizlere tabi tutulmuştur. Uzman görüşleri yardımıyla ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği sağlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği ise Açıklayıcı Faktör Analizi kullanılarak yapılmıştır. Faktör analizinin ardından ölçeğin 4 faktörlü olduğu belirlenmiştir. Açıklayıcı faktör analizinin ardından ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve ortaya çıkan model ile verilerin uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Faktörlerin toplam varyansı açıklama yüzdesinin % 50.610 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve değer 0.84 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktörlere göre Cronbach Alpha değerlerinin ise 0.81-0.84 arasında olduğu belirlenmiştir. Madde-toplam korelasyon değerleri 0.547- 0.846 arasında değişmektedir. Bu doğrultuda maddeler açısından madde-toplam korelasyon değerlerinin çok iyi olduğu görülmektedir.  Ulaşılan bulgular ışığında öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerine yönelik öz algılarını belirlenmek amacıyla “Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyleri Öz Algı Ölçeği” geliştirilmiştir. Aynı zamanda bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik açısından uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime: Öğretmenlerde tükenmişlik ,  Tükenmişlik düzeyleri ,  Öz-algı ,  Ölçek Geliştirme ,  Geçerlik ,  Güvenirlik

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder