HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 1

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ÖZ ALGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Fatih UĞURLU,  Faruk AYLAR, 

Bu çalışma, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlerin kurslara ilişkin öz algılarının belirlenmesine yönelik ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla ilgili literatür ve öğretmen görüşleri ile 86 maddelik taslak bir form hazırlanmış, uzman görüşleri ve ön uygulama sonucunda kontrol maddesi dahil 67 maddelik form ortaya çıkmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında destekleme ve yetiştirme kurslarında derse girmekte olan 467 öğretmen oluşturmuştur. 29 tane cevap kağıdı veri kaybı nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış ve toplam 438 cevap kağıdı ile analiz işlemleri yürütülmüştür. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında kapsam ve görünüş geçerliği uzman görüşleri ile sağlanmış, yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin öz değeri 1’den büyük olan 4 faktöre sahip olduğu anlaşılmıştır. Faktörlerin toplam varyansı açıklama yüzdesi % 50,74 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, ölçeği oluşturan faktörlerin birbirleri ile uyumlu ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Maddetoplam korelasyon değerleri 0,54 ile 0,79 arasında değişmektedir. Buna göre bütün maddelerin madde-toplam korelasyon değerlerinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Ölçek maddelerine ait puan dağılımının % 27’lik alt ve % 27’lik üst gruplarına ait ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığı ve maddelerin ayırt edicilik güçlerini belirlemek için bağımsız örneklem t testi hesaplanmış ve t değeri 29,62 bulunmuştur. Maddelerin t testi değerleri 0,41 ile 12,41 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha (α) katsayısı hesaplanmış ve 0,79 olarak bulunmuştur. Yine ölçeğin alt faktörlere göre Cronbach Alpha değerinin ise 0,82 ile 0,89 arasında değiştiği görülmüştür. Elde edilen bulgular, geliştirilen “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Dönük Öğretmen Öz Algı Ölçeği”nin öğretmenlerin kurslara ilişkin öz algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir..

Anahtar Kelime: Ölçek geliştirme ,  Destekleme ve yetiştirme,  Öğretmen öz-algısı

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder