HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 1

ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEMBER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE HATALARI

Gülşah CANTİMER,  Sare ŞENGÜL, 

Matematik öğretiminde sadece işlemlere ve kurallara dayalı bilgi değil, bu bilginin temelini oluşturan kavramsal bilgi de oldukça önemlidir. Kavramları tam olarak öğrenemeyen bir öğrenci konuyu derinlemesine öğrenemeden, matematik işlemlerini ezberleyerek yapacak ve bu durumda eksik veya yanlış bir öğrenme gerçekleşecektir. Literatürde öğrencilerin karşılaştıkları kavramları anlamlandırmada yaşadıkları olumsuzlukların birçok hata ve beraberinde kavram yanılgılarına neden olduğu görülmektedir. Bu kavram yanılgıları ve hataların giderilebilmesi için öğrencilerden alınan geri dönütler incelenmelidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çember konusundaki mevcut kavram yanılgıları ve hatalarının incelenmesidir. Bu doğrultuda 7. sınıf 29 öğrenci ve 8. sınıf 33 öğrenci olmak üzere toplam 62 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 tane açık uçlu soruyu içeren çember kavram testinden elde edilmiştir. Toplanan verilerin analizinde frekans tabloları oluşturulmuş ve betimsel analiz kullanılmıştır. Bulgular sonucunda; 7. sınıf öğrencileri kavramları tanımlamakta güçlük çekmekte, tanıma uygun çizim yapamamakta ve kavramları ilişkilendirme nedenlerini açıklayamamaktadır. 8. sınıf öğrencileri ise kavramlara uygun örnekler vermelerine rağmen kavramları tanımlamada zorlanmakta, sembolle gösterim hataları yapmakta ve kavramları ilişkilendirmede gerekçe sunamamaktadır. Bu nedenle konuların öğretiminde matematik kavramlarına dikkat çekilerek kavramlar arası geçişler yapılabilir ve öğrencilerin yaptıkları hatalar zamanında düzeltilerek kavram yanılgılarına dönüşmesine engel olunabilir.

Anahtar Kelime: Matematik öğretimi ,  Çember,  Kavram yanılgısı,  Hatalar ,  Ortaokul öğrencileri

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder