HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 1

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Orhan KARAMUSTAFAOĞLU,  Emine YURTYAPAN,  Övgü ÇOŞKUN,  Ömer Faruk DİVARCI,  Mahsuni DERİN , 

Bu araştırma betimsel bir çalışma olup, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmanın amacı devlet okullarında ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim yaş grubu öğrencilerinin, öğrenme stillerini incelemek, inceleme sonuçlarını sınıflara göre ayırıp karşılaştırmak ve aynı zamanda cinsiyet değişkeninin öğrenme stiline etkisini araştırmaktır. Verilerin toplanmasında Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitimöğretim yılı güz döneminde, Amasya ve Tokat ilinde bulunan devlet okullarındaki ve özel okullardaki ortaokul öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek ve öğrenme stillerinin cinsiyet, okul türü, başarı durumu değişkenleriyle karşılaştırılmasını araştırmaktadır. Araştırmadaki örneklem N=430 kişi olup kolay ulaşılabilir örneklem seçim yöntemiyle belirlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, genel başarı durumu ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak öğrencilerin devam ettikleri okul türü ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu farlılık ise devlet okulları lehinedir. Bu bulgular ışığında öğrenme şekillerinin kişisel olduğu ve her bireyin öğrenme stilinin farklı olduğu sonucuna varabiliriz. Bu nedenle öğrencilerin öğrenme stillerini tespit edip öğrenme- öğretmen sürecinin kişilerin öğrenme stillerine göre planlanması bireylerin öğrenmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelime: Cinsiyet,  Kolb Öğrenme Stili Envanteri,  Okul türü,  Öğrenme stilleri

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder