HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALLERİ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİN GÖRSEL VE MESAJ TASARIMI İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Ertuğrul USTA, 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim materyalleri tasarlama ve geliştirme aşamalarında başta sunum programları olmak üzere görsel ve işitsel öğretim materyalleri geliştirirken hangi noktalara dikkat ettiklerini ve ne tür güçlüklerle karşılaştıklarını belirlemektir. Araştırma, betimsel yöntemin kullanıldığı tarama modelinde yürütülmüş nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 32 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri açık uçlu soru tekniğine uygun olarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler doküman incelemesi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak: Öğretmen adayları sunum programı kullanarak öğretim amaçlı materyal geliştirirken görsel tasarım ve mesaj tasarımı açısından bakıldığında alan yazında belirtilen ilkelere genelde uymaktadırlar. Öte yandan materyal ile konuyu ilişkilendirmede, grup ile ortak karar almada ve temaya uygun animasyon, resim bulmada güçlük yaşamakta olduklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelime: Öğretmen adayları,  Öğretim materyalleri,  Tasarım ilkeleri

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder