HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 2

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE İLE İLGİLİ ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ

Müjgan BEKDAŞ, 

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin İngilizce kavramıyla ilgili algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesidir. Bu nitel çalışmada olgu bilim (Fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Tokat ilinde 5 farklı liseden 9 ve 12. Sınıf aralığında ki 420 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri tek sorudan oluşan boşluk doldurma yöntemine göre hazırlanmış bir formla toplanmıştır. Öğrencilerden İngilizceye ilişkin bir metafor geliştirmeleri ve benzetme yönünü de İngilizce ..... benzer, çünkü ....... cümlesini tamamlayarak  yazmaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre 249 adet geçerli metafor üretilmiştir. İlk üç sırada yer alan metaforlar sırasıyla şöyledir: “Kitap” (f=11), “Su” (f=9), “Dağ (f=7). Metaforlar “pozitif”, “negatif” ve “nötr” olmak üzere 3 farklı grupta sınıflandırılmıştır. Negatif metaforlara göre, İngilizce öğrenilmesi zor, daima ezber ve tekrar gerektiren bir konu olarak görülmüştür. Pozitif metaforlara göre ise, bazı öğrenciler İngilizcenin önemini ve günlük hayatlarıyla İngilizce arasındaki önemli ilişkiyi kavramışlardır. Ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha fazla olumlu metafor ürettikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime: Metafor,  Algı,  İngilizce,  İngilizce Eğitimi

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder