HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 2

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL RİSK ALMA BECERİLERİ VE ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIKLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Esra ÇAKIR,  Süleyman YAMAN, 

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersinde zihinsel risk almaya yönelik algıları ve üstbilişsel farkındalıkları ile fen başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmanın yöntemi ilişkisel betimleme modelindedir. Araştırmaya Amasya ili bir ortaokulunda öğrenim gören 105 kız ve 103 erkek olmak üzere 208 öğrenci katılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcıları ölçeği ile Üstbilişsel Farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin akademik başarı puanları dersin öğretmeninin dönem içinde yapmış olduğu sınavların ortalaması alınarak kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin zihinsel risk alma becerilerinin ve üst bilişsel farkındalık düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin zihinsel risk alma becerileri ile üst bilişsel farkındalık düzeyleri arasında pozitif yönde ve orta güçlükte anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin zihinsel risk alma becerileri ve üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile fen bilimleri dersindeki akademik başarıları arasında da orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelime: Zihinsel risk alma becerisi,  Üst bilişsel farkındalık,  Akademik başarı,  Fen bilimleri dersi

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder