HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 2

BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN (BDBD) ORTAOKUL DÜZEYİNE UYARLANMASI

Özgen KORKMAZ,  Recep ÇAKIR,  Yaşar ÖZDEN, 

Bu çalışmada daha önce üniversite öğrencilerinin bilgisayarca düşünme (computational thinking) becerileri düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçek ortaokul düzeyine uyarlanmıştır. Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyi ölçeği (BDBD) beş dereceli Likert tipi bir ölçek olup beş faktör altında toplanabilen 22 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Amasya il merkezinde buluna bir ortaokulda 7 ve 8. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 241 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi olasılıklı olmayan örnekleme belirleme türlerinden kolay örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği doğrulayıcı faktör analizi, madde ayırt edicilik analizleri, iç tutarlılık katsayıları ve kararlılık analizleri yapılarak araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin ortaokul öğrencilerinin bilgisayarca düşünme beceri düzelerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin algılarına göre bilgisayarca düşünme becerileri oldukça yüksektir. Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri oldukça yüksek olmakla birlikte problem çözme becerilerin diğerlerine göre oldukça düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelime: Bilgisayarca düşünme,  Algoritmik düşünme,  Eleştirel düşünme,  Düşünme becerileri

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder