HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 2

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZIYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Mümine AKCAALAN,  Ali ARSLAN,  Ali SICAK, 

Ülkemizde 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ile 1. sınıfta ilk okuma yazma öğretimiyle başlayarak, ilköğretimin tüm kademe ve sınıflarında bitişik eğik yazı kullanımı amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin bitişik eğik yazıya ilişkin tutumlarını ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma, ölçek geliştirme çalışması olup, ölçek maddeleri araştırmacılar tarafından ilköğretim öğrencilerinin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Deneme formu üçlü likert tipi 15 maddeden oluşmaktadır. Deneme formu, Batı Karadeniz Bölümünde yer alan bir il merkezinde bulunan üç farklı ilkokulun 4.sınıflarında ve üç farklı ortaokulun 5. 6. 7. ve 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 1014 öğrenciye uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 7 maddeden oluşup, tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçek maddeleri toplam varyansın %62’sini açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.71 ile 0.83 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek maddelerinin a iç tutarlılık katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği söylenilebilir. 

Anahtar Kelime: İlköğretim,  Bitişik eğik yazı,  Tutum

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder