HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 3

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Talip KIRINDI,  Mesut ULU, 

Bu çalışmanın amacı, 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programını öğretmen görüşleri ışığında değerlendirmek ve ulaşılan sonuçları 2017 fen bilimleri dersi öğretim programındaki yenilikler ile karşılaştırmaktır. Çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale’de bulunan 48 ortaokulun fen bilimleri dersine giren 116 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada detaylı veri elde etmek için nicel ve nitel verilerin bir arada bulunduğu karma yöntem sıralı açıklayıcı araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada nicel verilerin toplanması için ‘‘Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Değerlendirme Ölçeği’’ geliştirilmiş ve verilerin analizde SPSS paket programı kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında, programın getirdiği yenilikler ve uygulama süreci ile ilgili 25 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğretmenlerin fen bilimleri dersi öğretim programının öğelerine ilişkin genellikle olumlu görüş bildirdiği ve öğelere yönelik öğretmenlerin genel kanısının ‘‘katılıyorum’’ şeklinde olduğu görülmüştür. Programdaki konuların sınıf düzeyine dağılımında herhangi bir sorun yaşanmadığı görülmüştür ancak araştırma sonunda insanda üreme, büyüme ve gelişme konusunun 8. sınıftan alt sınıflara alınması gerektiği sonucu bulunmuştur. Bu bağlamda 2017 fen programında, bu çalışmada elde edilen bulguyu destekleyen bir değişim yapıldığı ve konunun 7. sınıfa alındığı görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyet, hizmet yılı, mezun oldukları alan, hizmet içi eğitim kursuna katılma durumları ve öğrenim durumları ile programın öğelerine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime: Fen Bilimleri,  Fen Bilimleri Öğretim Programı,  Öğretim Programı

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder