Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD); 2015 yılı Aralık ayı itibariyle yayın hayatına girmişir. Dergimizde ulusal ve uluslar arası literatüre kaynak sağlayacak nitelikteki çalışmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda 3 sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları Mart, Temmuz ve Kasım aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki her türlü yayına yer verilmektedir.

GEBD’e gönderilen her yayın kendi alanında uzman en az iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi doldurulması gerekmektedir. Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Dergi bilim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Bilim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Dergi editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir.

GEBD’de ulusal veya uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş çalışmalar için özel sayılar çıkarılabilmektedir. Bu tip özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir.Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Yayınlanmak için gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir.

GEBD için işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir.Hakem sürecinin başlaması editör kontrolünde gerçekleştirilir. Editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahiptir. Editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez.Hakem onayından geçse bile editörler ya da bilim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz.Her türlü yetki tek taraflı olarak dergi bilim ve editörler kuruluna aittir.

Tarandığı İndeksler


Makale Gönder